Algemene voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Koffie Thee & Zo Vlaardingen.
Koffie Thee & Zo Vlaardingen is onder nummer 69037504 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop tussen Koffie Thee & Zo Vlaardingen, hierna aangegeven als KTEZV en afnemer, hierna aangegeven als koper.

1) Statutair gevestigd op de Hoogstraat 153b, 3131 BB te Vlaardingen en de koper waarop wij deze voorwaarden van toepassing verklaren.
2) Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3) Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4) Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen op www.koffietheeenzovlaardingen.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.
5) Door het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.


Artikel 2: aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

1. Al onze mondelinge- en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt u na de door u gedane bestelling per e-mail hierover geinformeerd.
2. De in onze prijslijsten en andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet. Tenzij de prijzen en gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen. Uitzondering hierop is dat KTEZV het recht behoudt om de prijzen te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van ( wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3: orders en totstandkoming overeenkomsten

1. Onze overeenkomst met de koper komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van uw bestelling. KTEZV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. KTEZV zal de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud daarvan binnen 10 dagen na de totstandkoming per e-mail aan u bevestigen, waarbij onze administratie van KTEZV bepalend is.


Artikel 4: prijzen en betalingen

1 De vermelde prijzen voor onze aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2 Indien u in gebreke bent met enige betaling, is KTEZV gerechtigd ( de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3 Betaling van onze factuur vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of compensatie, door storting of overschrijving op onze bankrekening. Voor de webshop geldt alleen betaling via ideal.
4 In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
5 Levering onder rembours wordt voorbehouden.
6 Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de koper verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten dan wel te ontbinden.
7 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim.
8 Alle gerechtelijke en of buitengerechtelijke kosten die KTEZV moet maken, ten einde haar vorderingen te incasseren, de kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, komen voor de kosten van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gesteld op 15% van het openstaande bedrag, exclusief omzetbelasting en onverminderd het recht van KTEZV op vergoeding van de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn.


Artikel 5: leveringstermijn

1. De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven, is indicatief en niet bindend. We zullen echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
2. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst en wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.
3. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
4. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn alsnog uitvoering van de overeenkomst van tenminste een maand ( 30 dagen) te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.
5. KTEZV is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is een gerechtigd de bestelling aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaat na overdracht van leverancier aan u of derden op u over.

Artikel 6: risico, reclamaties en eigendom

1. Zodra de zaken door ons zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper.
2. Reclamering ter zaken van uitwendig waarneembare gebreken aan de goederen, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving dient te geschieden bij aflevering dan wel uiterlijke binnen 3 dagen na bezorging, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zaken van die gebreken vervalt.
3. Indien tijdig een klacht is ingediend en komt vast te staan dat het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw leveren. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zullen wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden zijn.
4. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.
5. De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering terzake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
6. Door ons geleverde zaken die ingevolge lid 4 van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.


Artikel 7: intellectuele en industriele eigendomsrechten

1. De contractspartij dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door KTEZV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. KTEZV garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8: overmacht

1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk (via e-mail) te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder inbegrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoelijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onder leveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.


Artikel 9: diversen

1. Indien u aan KTEZV schriftelijk opgave doet van een adres, is KTEZV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan KTEZV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Indien een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met een nietig en/of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KTEZV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
3. KTEZV neemt uw gegevens, zoals naam, adres en e-mailadres op in een gegevensbestand. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop integraal van toepassing.
4. KTEZV is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het "Weens Koopverdrag".
2. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbiterende, adviserende en rechtsprekende lichamen, van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter volgens de wet relatief bevoegd is.